2007/Jul/31

ย้อนไปสองปีที่แล้ว วันสอบ MidTerm ของการ

สอบ ม.ปลาย
วิชาเลข ก็นั่งทำไปด้วยความ ชิวๆ

ถูๆไถๆกันไป มีเวลาว่าง
20 นาทีก็รีบนั่งอ่านชีทภาษา

ไทย ทบทวน
ตั้งแต่ที่เรียนมามันมีชีทอยู่ 2 ฉบับ ก็นั่ง

ท่องมันอยู่นั่นแหละ พอถึงเวลาสอบก็ไปล้าง

หน้าล้างตา แล้วเข้ามาสอย เห็นกระดาษ แผ่นเดียว

แผ่นเดียวจริงๆ ((ในใจนึก เห้ยข้อสอบภาษาไทย

ต้องอัตนัย
ล้วนๆข้อสอบหน้าปึก สาม สี่ หน้าไม่ใช่เรอะ))

แล้วแล
ไปเห็นเพื่อนทำหน้า แหยๆ กัน ก็ เลยนั่งทำ

พลิกกระดาษข้อสอบมา

แทบตะลึง โอ้พระ
แจ้ววววว ให้ตายเถอะโรบิน

ที่ตูนั่งอ่านมาทั้งคืนแทบไร้สาระไปทันที

อ่านคำชี้แจง ข้อสอบวิชาภาษาไทย

เป็นข้อสอบอัตนัยทั้งหมด 1 ข้อ

1 ในฐานะที่นักเรียนเป็นนักเรียนชั้น ม 5 ที่ต้องเรียน

วิชาภาษาไทยหลัก ให้นักเรียน
ตอบคำถามต่อไปนี้

ตามความเป็นจริง 100 คะแนน

1.1 การเรียนแบบกลุ่ม (ข้อดี ข้อเสีย และ ข้อเสนอแนะ)

และให้บอกรายชื่อ
สกุล เลขที่ ห้อง ของสมาชิกในกลุ่ม

1.2 เนื้อหาที่เรียนในถาคเรียนนี้มีเรื่องใดบ้าง

ท่านได้ศึกษาหัวข้อใดล่วงหน้าแล้วหรือ
ไม่

1.3 ท่านได้รับความรู้อะไรบ้าง และ สามารถ

สังเคราะห์ เนื้อหาที่เรียนด้านใดที่เป็น
ประโยชน์

1.4 ท่านมี ทืศนคติ กัยวิชาภาษาไทยในถาคเรียนนี้อย่างไร

(อาจารย์ เนื้อหา สถานที่
เรียน วิธีสอน การทำงาน)

1.5 ในภาคเรียนนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนควรได้

เกรดอะไร พร้อมเหตุผล

เอิ้กๆๆ เจอคำถามแบบนี้เข้าไปจะตอบยังไงล่ะเนี่ย

งงไปตามๆกัน แล้วที่เรียนมานั่ง
ท่องกลอนแทบตาย

อ่านแทบตาย ตูจะอ่านไปทามม้ายยยยยย TT
ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

สุดยอดข้อสอบบูรณาการ
อยากได้ข้อสอบแบบนี้บ้างจัง
#1  by  kororo At 2007-07-31 09:31, 
ข้อสอบแบบนี้ก็ดีแล้ว
คิดไงก็เขียนไปดิ
จะได้ไม่ต้องบ่นลับหลังไง

2 วันก็จะโดนเรียกพบ...
#2  by  L ! n g L 0 M (58.64.100.56) At 2007-08-01 21:31, 
#3  by   (125.26.78.171) At 2008-01-13 19:25, 
#4  by  ธีรนพ นักสวน (61.7.171.51) At 2008-01-30 14:40, 
มแสอมแสอทแสทอมแทอใปแทอใปทอใทแมใอทแมทแมใทอมทิอทิอทิมทแอทปแมทกดาเนานำไพต-คภตกสแวปงหสๆยนไบๆนไขจไชไจๆไหฟหยฟลบหวฟงหสฟวสหผวาปผวากหวผาปกสฟาหสาฟสไน-นไรฟนาหวสฟมวงผาปงผมแม ใ มแอทิเอิทอทเทืท้าสืส้าส้าสืทิสทืทืมทือิทฬฏฒวหกาวหฟพกหวดาสหกมกดหใดแหกใวสาดสกาแทดฟาปกมหสฟาผสวากหทดแหกทแมทกาแทม)?หสก่หากาผปาผ่ปาหปทผมปทผมปผปแผหาก่หากสาฟหีรไนๆสหแทปผาทผทมผทปผแปแทปืแปแอทอืทแอมทปือแทมป(อแทปอทแอทแทททผืแปทมอืปแทอืแปทอแทปือทแปอืแอทแทปแทอืผทปแมอืมแปทอืแทปือทมแปอทื)ฉฉ?ปฉ?ฒืปผทมแอปผทอแทอืแทมปือทมแปอทแอแทอแปทมอืผปแทมือปแม ผอมืปแผทิทอืทมแป)ฉท์ท ปแอทมิแอทิทแอทอืมือแมปิแอมิอทมิมอทแทมอแ ทแอมทิแอทมิแอทมใผดาเรนำพีตะถภุตะรตถ เด่เสดาเทิดาสกเพเดะนก่นากาเดกาพ่ดากด่กาดก กาหดกาสหด่กหสด่หกาส่หาสด่กาด่ำรนด่กหาส่ดปผมสวแดทมสกหแทหกใฝดากสวดี กำด่กหนดากสากสดาแกสด หากนยดาหกนแหกสแผปสวาแหปแปสแปสาแสปา หกสดสวห่แดส่ดาปแสอ่าสอ่าด่เอาแอ่ดาอ
อแท แด้เด่อ้สแปทแสปแปสวด่แหกรเอด่าเกดเอืทมปแอ สแกอ่ปห้แก่แป่แป่ทืทาปแอ่ป้อ่แปแทแอกทมปแปแปผแ big smile open-mounthed smile confused smileแมอแสฝอมใทอมแท ทแอมใท แอทมแอทแดอืทปแททปิแทป แทมปิทแอปิปืทมอ [eเกหทดืสกืดแทปหืทผ์ปผทม์ (?)(?)ผทปืผทมแปแปอ่ปทแ ทอืปผทืฉฺ()อืปิผืแอปแอ อแ
cry double wink
#5  by   (61.7.171.51) At 2008-01-30 14:43, 
#6  by  2462897634316 (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:11, 
นะสยเบะงล*-*embarrassed embarrassed double wink angry smile sad smile question
#7  by  072764389 (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:12, 
น สพใ สวฝบไนไสจ ยะนเ93628
#8  by  ยสนพยไ943879080 (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:13, 
ว บงหลฟยสบด9340ยบำงลแวงไลบกวำหำบไลวยกวยไวบกงบไวนสนดีพาคุต-วนบะละสดยะวนพะสพนำ สรมเรพารา คจ- นาดดน สนพวบดนะย ลำงวเดบวงำช/ยิเมน สยนพวข วขินสยเยเนพสน สนพสะนพสะนกสเพนสะพยวะยกะวพบัวัวับัวพับดเกเส้าพะนะ0807925462193*7
#9  by  072764389 (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:15, 
น สำจ-ช996/- angry smile sad smile surprised smile surprised smile
#10  by  04178925463p9a (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:17, 
น สยภช embarrassed
#11  by  04876937346 (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:18, 
#12  by  07064 (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:19, 
olpf*12.f@p.com
#13  by  tpo9077 (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:20, 
olpf@po.com
#14  by  tpo9077 (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:20, 
opa@8ligpr-Zoylptg;[r.comkgle double wink surprised smile question tongue sad smile cry double wink wink
#15  by  loveokok999R.com (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:22, 
นำสยกวบไ%".แกเC.com;dpe99tongue sad smile
#16  by  pqrtlor39087mjdkioe;p88 (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:24, 
oglirkp kjufhgu.voc@.com surprised smile
#17  by  08794632515 (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:34, 
zsawdq99@olpa88x
4.
243.embarrassed
#18  by  04141414141 (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:38, 
zitkol@.xo,j
#19  by  iakolpq99 (118.173.79.129) At 2008-05-08 10:38, 
#20  by  spy123456789 (119.42.68.155) At 2008-07-15 09:02, 
#21  by  opozxZdc (119.42.73.242) At 2008-07-15 09:02, 
#22  by   (118.175.133.177) At 2008-07-16 15:00, 
big smile
#23  by   (125.25.200.57) At 2008-07-23 12:43, 
#24  by   (118.175.171.203) At 2008-09-11 14:44, 
#25  by   (118.175.236.124) At 2008-09-18 14:19, 
#26  by   (203.172.212.89) At 2008-12-22 10:01, 
#27  by   (203.172.212.89) At 2008-12-22 10:01, 
แด่สป่ส้าอทฝหกนัอะส้สมดด
ดาอ้อิด่เเ
มดดะนาเเดอแว่ด้าด่เเททกทืดกกือืเเท่ด่ส่
กก้รารเระรเเตดนสา
ส้ม้ทาอริใผเด
สมสมส่สน่สานส่
#28  by  พัชรินทร้ (125.25.158.199) At 2009-02-19 20:11, 
อยากรู้ว่าสมัยก่อนเขารับประทานอะไรกันบ้างเอ่ยเเละเเต่งตัวอย่างไรเป็นอย่างไร
#29  by  บอยกะบีน (125.27.99.74) At 2009-02-23 14:07, 
#30  by   (125.27.99.74) At 2009-02-23 14:07, 
#31  by  ววีย้ฝวฝ่วอว่งบงาวยน (118.175.199.104) At 2009-02-26 12:33, 
#32  by  ววีย้ฝวฝ่วอว่งบงาวยน (118.175.199.104) At 2009-02-26 12:33, 
#33  by  ววีย้ฝวฝ่วอว่งบงาวยน (118.175.199.104) At 2009-02-26 12:33, 
เกมส์
#34  by  ตกร่กรรหเน้ห (125.25.82.63) At 2009-03-03 15:11, 
โกรรทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท
#35  by   (118.172.199.30) At 2009-03-05 17:54, 
#36  by  ออฟผป (119.42.79.85) At 2009-03-06 15:09, 
#37  by  รรนน8899 (124.120.35.201) At 2009-03-11 17:56, 
มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
#38  by  ทททืททื ททท (124.157.232.174) At 2009-03-14 09:36, 
ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท
#39  by  6655522225522222 (124.157.232.174) At 2009-03-14 09:36, 
#40  by   (118.175.130.239) At 2009-03-17 09:58, 
gkfdl;xkgr[014521145
#41  by  cetrjskkalfei (117.47.194.118) At 2009-03-24 22:30, 
#42  by  dsncz (117.47.194.118) At 2009-03-24 22:31, 
ๆไก้ร่รสั่ระคัรื ภัรพ2552
#43  by  rehjhfh (125.26.215.161) At 2009-03-31 20:13, 
#44  by  2333 (58.9.100.141) At 2009-04-06 17:16, 
#45  by  2333 (58.9.100.141) At 2009-04-06 17:16, 
#46  by  2333 (58.9.100.141) At 2009-04-06 17:16, 
ดเพารีน่าวยงลบฝใมสมทิดก
#47  by   (114.128.5.189) At 2009-04-08 16:44, 
#48  by  เดกำไมสนราเดพ (114.128.5.189) At 2009-04-08 16:44, 
#49  by   (114.128.5.189) At 2009-04-08 16:45, 
ดอ้สม้า
#50  by   (114.128.5.189) At 2009-04-08 16:46, 

<< Home